www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1988

2. 1. 1988

Sdělení o nové trojici mluvčích Charty 77 s přiloženými životopisy S. Devátého, M. Hájka a B. Janáta – 1/88.


2. 1. 1988

Výzva "Evropanům" k solidárním akcím s rumunským lidem trpícím následky katastrofální politiky své vlády – 2/88.


2. 1. 1988

Dopis vídeňské následné schůzce KBSE, že Charta 77 podporuje požadavek náhradní vojenské služby, vypracovaný vydavateli nezávislého maďarského časopisu Beszélö – 3/88.


22. 1. 1988

Sdělení na vědomí ministerstvu zahraničí, ministerstvu spravedlnosti ČSR a prof. Lawrencovi, o návštěvě amerického lékaře R. S. Lawrence v ČSSR a o jeho neúspěšném jednání s čs. úřady ve věci politických vězňů – 4/88.


25. 1. 1988

Odvolání odboru pro vnitřní věci Národního výboru hl. m. Prahy proti zákazu (78/87) manifestace ke Dni lidských práv 1987 – 5/88.


7. 2. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s náměstkem ministerstva zahraničí USA J. Whiteheadem za jeho návštěvy v ČSSR – 6/88.


8. 2. 1988

Dopis F. Čubovi, předsedovi JZD AK Slušovice k vyloučení mluvčího Charty 77 S. Devátého z JZD Slušovice; podepsal též L. Lis – 7/88.


22. 2. 1988

Analýza federálnímu shromáždění a generálnímu prokurátorovi ČSSR o potřebě správního soudnictví jako ochrany občanů proti libovůli úřadů – 8/88.


29. 2. 1988

Sdělení na vědomí Federálnímu shromáždění, kardinálu Tomáškovi a redakci Rudého práva o podpoře podpisové akci "Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR (31 bodů)" – 9/88.


11. 3. 1988

Společný dopis Charty 77 a VONS Federálnímu shromáždění, vládě a generální prokuratuře ČSSR, sekretariátu pro věci církevní a kardinálu Tomáškovi, protestující proti represívním opatřením namířeným proti účastníkům celonárodní pouti na počest blahoslavené Anežky 6. 3. 1988 a proti policejnímu šikanování skupiny signatářů Charty 77 v téže době – 10/88.


13. 3. 1988

Společný dopis Charty 77 a VONS Federálnímu shromáždění, vládě a ministrovi vnitra ČSSR, protestující proti porušení svobody rozšiřování informací bez ohledu na hranice, kterého se dopustila čs. policie zadržením maďarského bohemisty G. Vargy na letišti v Praze poté, co u něj byly nalezeny exilové časopisy a knihy – 11/88.


19. 3. 1988

Souhrnná informace o katastrofálním stavu ochrany kulturních památek v českých zemích, zaslaná na vědomí Federálnímu shromáždění, České národní radě a Ústavu krajinné ekologie ČSAV – 12/88.


21. 3. 1988

Výzva veřejnosti pěti zemí zúčastněných na invazi do Československa v srpnu 1968, aby přiměla své vlády veřejně přiznat nezákonnost vojenského zásahu – 13/88.


29. 3. 1988

Prohlášení o brutálním zásahu policie 25. 3. 1988 proti shromáždění věřících na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě – 14/88.


31. 3. 1988

Seznam dalších signatářů Prohlášení Charty 77 a sdělení o odvolání dvou podpisů – 15/88.


9. 4. 1988

Vzpomínková stať k nedožitým osmdesátinám F. Kriegla – 16/88.


6. 4. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 se 6 členy amerického Senátu za jejich návštěvy ČSSR – 17/88.


11. 4. 1988

Prohlášení M. Jakešovi, vládě ČSSR, Čs. mírovému výboru a následné schůzce KBSE ve Vídní o tom, že Charta 77 vyjadřuje ochotu podpořit iniciativu M. Jakeše na vyvtoření pásma důvěry ve střední Evropě, bude-li garantována alespoň minimálními gesty v oblasti lidských práv – 18/88.


22. 4. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s holandským ministrem zahraničí za jeho návštěvy ČSSR – 19/88.


22. 4. 1988

Hodnotící stať a blahopřání k 75. narozeninám J. Zvěřiny – 20/88.


15. 5. 1988

Dopis předsednictvu vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce o formách a metodách diskriminace v zaměstnání a povolání, uplatňovaných vůči čs. občanům; jedna příloha s rozborem usnesení předsednictva ÚV KSČ o kádrové a personální práci z r. 1970 a dalších 20 příloh dokumentujících řadu konkrétních případů – 21/88.


25. 4. 1988

Prohlášení oceňující mezinárodní hladovku za vysvobození čs. vězňů převědčení a svědomí, kterou organizuje od 1. 1. 1988 Mezinárodní společnost pro lidská práva (IGFM) – 22/88.


28. 4. 1988

Dopis Federálnímu shromáždění, ministrům zdravotnictví a spravedlnosti ČSR se žádostí o vyšetření příčin smrti a odpovědnosti za smrt P. Wonky ve vězení – 23/88.


18. 4. 1988

Pozvání na mezinárodní seminář Praha 88 o úloze občanských iniciativ, hnutí a jednotlivců v mírových vztazích mezi národy ve dnech 17.-19. 6. 1988 – 24/88.


22. 4. 1988

Dopis Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných k 10. výročí založení – 25/88.


3. 5. 1988

Nekrolog za P. Wonkou – 26/88.


7. 5. 1988

Nekrolog k úmrtí básníka J. Šavrdy – 27/88.


10. 5. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s americkými lékaři, kteří vyšetřovali okolnosti smrti P. Wonky a navštívili ve vězení J. Wolfa – 28/88.


11. 5. 1988

Dopis České národní radě a vládě ČSR, na vědomí tiskovým agenturám ČTK, APN a AFP, s požadavkem, aby byly vyšetřeny příčiny smrti P. Wonky a vůči zodpovědným osobám a činitelům byly vyvozeny nejpřísnější důsledky – 29/88.


20. 5. 1988

Nekrolog k úmrtí signatáře Charty 77 Z. Urbana – 30/88.


6. 6. 1988

Blahopřání J. Hájkovi k 75. narozeninám – 31/88.


1. 6. 1988

Dopis ÚV KSČ a čs. veřejnosti k tzv. vnitrostranické informaci KSČ o nezávislých občanských iniciativách – 32/88.


1. 6. 1988

Prohlášení na podporu přiloženého požadavku 30 občanů ke změně článků č. 32, 16 a 24 Ústavy ČSSR, týkajících se svobody projevu a svobody vyznání a toho, že veškerá kulturní politika, vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu marxismu-leninismu – 33/88.


16. 6. 1988

Prohlášení kladného stanoviska k podpisové akci organizované karajany v Austrálii, podporující solidaritu domova a exilu; přiložen dopis M. Gorbačovovi s požadavkem co nejrychlejšího dochodu sovětských vojsk z ČSSR – 34/88.


20. 6. 1988

Společný dopis Charty 77 a VONS Federálnímu shromáždění ČSSR o policejní akci proti mezinárodnímu mírovému semináři Praha 88, který se konal 17.19. 6. 1988 – 35/88.


23. 6. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s náměstkem ministra zahraničí Velké Británie za jeho návštěvy v ČSSR – 36/88.


30. 6. 1988

Seznam signatářů Prohlášení Charty 77 od dubna do konce června 1988 – 37/88.


7. 6. 1988

Prohlášení odsuzující plán rumunské vlády na likvidaci více než poloviny rumunských vesnic a soustředění jejich obyvatelstva do tzv. agro-industriálních center – 38/88.


13. 7. 1988

Dopis ústřednímu výboru Národní fronty ČSSR s návrhem na postavení pomníku obětem stalinských represí v Československu, na odstranění Stalinových pomníků a na přejmenování ulic nesoucích jeho jméeno – 39/88.


14. 7. 1988

Výzva, adresovaná čs. a sovětskému politickému vedení a občanům Československa k pravdě o invazi do ČSSR v srpnu 1968 – 40/88.


24. 8. 1988

Společná souhrnná zpráva Charty 77 a VONS Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR a Inspekci federálního ministerstva vnitra o policejních represích proti účastníkům protestních akcí k 20. výročí sovětské vojenské intervence – 41/88.


25. 8. 1988

Prohlášení solidarity se stávkujícími dělníky v Polsku – 42/88.


25. 8. 1988

Dopis Demokratickému svazu v Moskvě, vyjadřující úctu a díky sovětským občanům, kteří 21. 8. 1988 v Moskvě manifestovali za pravdivé zhodnocení vojenské agrese proti Československu v roce 1968 – 43/88.


1. 9. 1988

Dopis obhájcům lidských práv v Litvě, na vědomí velvyslanectví SSSR v Praze a tiskovým agenturám, vyjadřující solidaritu s protestní hladovkou za propuštění 12 litevských politických vězňů – nečíslován.


8. 9. 1988

Dopis Federálnímu shromáždění, vládě a ústřednímu výboru Národní fronty ČSSR s výzvou k zamyšlení nad politickou situací v zemi po demonstracích v srpnu 1988 a nad nezbytností provedení reformy politického systému, a obsahující návrhy konkrétních kroků k demokratizaci země – 44/88.


5. 9. 1988

Oznámení o svolání nezávislého sympozia Československo 88 na 11.–13. 11. 1988; podepsali též zástupci 4 dalších nezávislých iniciativ a V. Havel jako předseda přípravného výboru sympozia – 45/88.


6. 9. 1988

Prohlášení k rozsudku nad slovenským náboženským aktivistou I. Polanským, odsouzeným na 4 roky vězení za vydávání katolického samizdatu – 46/88.


7. 9. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s poradcem prezidenta a ministra zahraničí USA pro otázky odzbrojení L. Rownym za jeho návštěvy ČSSR – 47/88.


17. 9. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským ministrem zahraničí R. Dumasem za jeho návštěvy ČSSR – 48/88.


30. 9. 1988

Pozdrav účastníkům konference "Československo 1918–1978, sedmdesát let od vzniku nezávislého státu", pořádané univerzitou v Torontu – neočíslován.


30. 9. 1988

Seznam dalších signatářů Prohlášení Charty 77 – 49/88.


1. 10. 1988

Úvaha "Zamyšlení k jubileu republiky, sedmdesát let existence československého státu, stav historického vědomí, nezbytnost svobodného bádání o minulosti" – 50/88.


20. 10. 1988

Nekrolog k úmrtí signatářky Charty 77 J. Zelenkové – 51/88.


15. 10. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s náměstkem ministra zahraničí USA J. C. Whiteaheadem za jeho návštěvy ČSSR – 52/88.


18. 10. 1988

Poselství Charty 77 k připravované nezávislé manifestaci k 28. říjnu – 53/88.


24. 10. 1988

Prohlášení k zákazu nezávislé manifestace 28. října – 54/88.


1. 11. 1988

Protest proti brutálnímu policejnímu zásahu vůči pokojné manifestaci 28. 10. 1988 v Praze – 55/88.


16. 11. 1988

Společné prohlášení Charty 77, Nezávislého mírového sdružení a Společenství přátel USA (SPUSA) adresované předsednictvu vlády ČSSR a četným čs. vládním a vědeckým institucím o policejním zásahu proti sympoziu Československo 88 – 56/88.


1. 12. 1988

Prohlášení ke 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv – 57/88.


9. 12. 1988

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským prezidentem F. Mitterrandem za jeho návštěvy ČSSR – 58/88.


16. 12. 1988

Prohlášení vyjadřující stanovisko ke skutečnosti, že úřady povolily uspořádat 10. 12. 1988 na Škroupově náměstí v Praze nezávislou manifestaci ke 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv – 59/88.


18. 12. 1988

Prohlášení ke smyslu Charty 77; přiložena stať J. Patočky Čím je a čím není Charta 77 – 60/88.


30. 12. 1988

Seznam dalších signatářů Prohlášení Charty 77 a sdělení o odvolání dvou podpisů – 61/88.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1988

1989


související texty:

Dokument č. 29/84 (Alarmující smrt Pavla Wonky)


Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.