www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1989
říjnové události


01.10.1989

Páteční sovětský list Izvěstija přináší informaci o rozhodnutí Nejvyššího sovětu o posmrtném odejmutí 114 vyznamenání L. I. Brežněvovi. Pro nedostatek zásluh byl mu mj. odebrán Řád vítězství.

Také v ostatních socialistických zemích zbavují již zemřelého sovětského mocnáře poct a vyznamenání. Nejvíce ho vyznamenávaly Bulharsko, Československo (třikrát byl vyznamenán řádem Hrdina ČSSR) a Vietnam.


01.10.1989

Na velvyslanectví SRN v Praze přibylo za poslední dny na 6000 Němců z NDR, usilujících o azyl. První autobusy opustily s těmito Němci velvyslanectví v Praze na Malé Straně 30. září a odvezly je na pražské nádraží, odkud byli uprchlíci přepraveni zvláštními vlaky do SRN.


01.10.1989

Dopis, obsahující plné znění textu petice Několik vět byl předán 19. září předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi s tím, že po deset příštích dnů nebude dopis publikován. Protože se vláda dosud nevyjádřila, bylo plné znění petice a dopis vládě čteny ve všech západních rozhlasových stanicích.


01.10.1989

Petici Několik vět podepsalo již 30 341 občanů.


01.10.1989

Aktivista Jiří Křižan (hlavní garant podpisové akce Několik vět) byl zadržen na podkladě odposlechu v pražském v domě, kde bydlí Petr Uhl a Anna Šabatová.


02.10.1989

Velvyslanectví SRN v Praze informuje ministerstvo zahraničních věcí v Bonnu o jednorázovém výjezdu občanů NDR do SRN, jakož i o dalším přílivu nových 1622 uprchlíků, pro něž byly zajišťovány strava a ubytování.


02.10.1989

Ministerstvo vnitra ČSSR na základě informací o situaci před velvyslanectvím SRN nařídilo odtah vozidel (pomocí tří přepravníků Avia-Furgon), opuštěných občany NDR. Ve Vlašské ulici, kde je sídlo velvyslanectví, nařídilo postavit hlídky a zesílit kontrolu osobních dokladů všech osob, které budou přicházet k budově velvyslanectví SRN. Na celou akci bylo zatím nasazeno 320 příslušníků SNB pro všechny směny a postupně 10 psovodů.


03.10.1989

Václava Havla navštívili zástupci švédského velvyslanectví v Praze, aby mu předali sdělení o udělení Ceny Olafa Palmeho. Václav Havel je požádal, aby peněžité prostředky byly použity na rozvoj čs. kultury. Dále Václava Havla navštívil zástupce velvyslanectví Polska, aby mu odevzdal poselství předsedy polské vlády, který se zasadí o propuštění Jána Čarnogurského.


03.10.1989

Zástupci Charty 77 se sešli na kanadském velvyslanectví se zástupci SRN.


03.10.1989

V Lipsku se konala demonstrace za svobodu a za povolení demokratické nezávislé organizace v NDR s názvem Nové fórum, za účasti 10 000 občanů.


03.10.1989

Nezávislé hnutí Demokratická iniciativa, ustavené v září 1987 Emanuelem Mandlerem a Bohumilem Doležalem, vyhlásilo okamžitě podporu tomuto novému demokratickému hnutí v NDR.


03.10.1989

ČTK a německá tisková agentura ADN vydaly toto společné prohlášení: Na základě zpráv, které má NDR k dispozici, jsou ze strany určitých míst SRN připravovány další provokace k 40. výročí NDR, namířené proti klidu a pořádku. Po konzultaci s ČSSR bylo proto dohodnuto dočasně pozastavit bezplatné a bezvízové výjezdy občanů NDR do ČSSR s okamžitou platností.


04.10.1989

Dalších 5000 občanů NDR se tísnilo před budovou velvyslanectví SRN v Praze. Malá Strana je přeplněna jejich opuštěnými trabanty a wartburgy. Vedení KSČ má obavy, že tito čekající občané uspořádají po Praze demonstrace, ke kterým by se mohli připojit pražští intelektuálové, disidenti a mladí lidé. Přitom čs. vláda není schopna poskytnout vyhovující prostory k ubytování těchto občanů, zároveň jim nehodlá ani umožnit odcestování do Maďarska.


04.10.1989

Na cestě do Prahy je dalších až 11 tisíc lidí, čs. vláda usiluje o uzavření hranic s NDR.


04.10.1989

Vláda ČSSR zaujala stanovisko k otázkám kolem pobytu občanů NDR na velvyslanectví SRN v Praze a k jejich výjezdům do SRN - a tyto údajně nezodpovědné kroky odsoudila.


04.10.1989

Federální ministerstvo zahraničních věcí ČSSR protestovalo podle vydání Rudého Práva ze 4. 10. nótou odeslanou všem zastupitelským úřadům v ČSSR. Poukazuje v ní na protiprávní jednání SRN, které odporuje Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Byla také odmítnuta neudržitelná pozice SRN o "povinnosti chránit všechny Němce". V tom smyslu bylo zveřejněno prohlášení tiskového mluvčího čs. vlády, které odmítá pokusy učinit ČSSR spoluzodpovědnou za situaci, spojenou s hromadným exodem Němců.


05.10.1989

Všechen světový tisk referoval o hromadném exodu občanů Německé demokratické republiky přes území Polska, Maďarska a konečně také přes naši zemi s pomocí velvyslanectví SRN v Praze.


05.10.1989

Alexander Dubček poskytl rakouské televizi rozhovor s požadavkem rehabilitace Pražského jara 1968.


05.10.1989

Disident Miroslav Mareček drží od 10. září hladovku, zhubl již o 17 kg. Je pronásledován za rozšiřování petice Několik vět. Tuto petici odevzdala skupina 22 signatářů již 30. září předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi.


05.10.1989

Pod textem Charty 77 je nyní podepsáno 1743 občanů.


05.10.1989

Václav Havel, spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politického zápasu země, se dožívá dnes 53 let. Má před sebou velkou budoucnost.


06.10.1989

Zahraniční rozhlasové vysílačky odsoudily ostudně nestoudný a necitlivý přístup komunistického režimu k situaci německých utečenců. Teprve na četné žádosti velvyslanectví SRN v Praze byla povolena solidární pomoc 17 členům Čs. červeného kříže, aby zde mohli podávat utečencům polévku, pitnou vodu, čaj a hygienické potřeby.


06.10.1989

Mezinárodní helsinský výbor začal vydávat v New Yorku "Zprávy z Československa" o potlačování lidských práv; budou vycházet jednou měsíčně.


06.10.1989

O svých včerejších narozeninách Václav Havel uvedl, že se nemůžeme spoléhat na pomoc zvenčí, ale náš osud je jedině v našich vlastních rukou.


06.10.1989

Curyšská scéna uvedla premiéru Havlovy hry "Asanace"; autor viděl pouze její videozáznam.


06.10.1989

Na čtyřicet uniformovaných policistů obklopilo soukromou zahradu na Ostravsku, kde účinkovala hudební skupina s názvem "Mrtvá dlažba". Asi 200 účastníků bylo zmláceno obušky a rozehnáno.


07.10.1989

Městský soud v Bratislavě propustil disidenta Miro Kusého z vazby. Musel však písemně potvrdit, že nebude pokračovat v trestné činnosti a na vyzvání se dostaví vždy a okamžitě na příslušnou stanici Veřejné bezpečnosti.


07.10.1989

Ve Frankenu nedaleko čs.-německých hranic došlo k setkání spisovatelů, mezi nimiž byli také účastníci z Čech a Slovenska. Zahájil je čs. opat Anastáz Opasek, své referáty zde přednesli Petr Pithart a Jiřina Šiklová.


07.10.1989

Čs. vláda připravuje tzv. útlumový program v průmyslu. Nejde o nic jiného než o kamuflovanou verzi čs. nezaměstnanosti, kdy propuštění zaměstnanci budou dostávat mimořádné příplatky.


07.10.1989

Rudé právo otisklo na inzertní stránce gratulaci k narozeninám Ferdinanda Vaňka z Malého Hrádku. Podařilo se tak jakémusi vtipálkovi propašovat do obsahu "největšího a nejčtenějšího" deníku skryté blahopřání k narozeninám Václava Havla, jehož podobizna byla součástí inzerátu. (disident Václav Havel v Rudém Právu)


08.10.1989

40. výročí vzniku Německé demokratické republiky provázeno demonstracemi ve východním Berlíně, Postupimi, Lipsku, Plavně a Karl Marx Stadtu. Zatýkalo se, policie použila proti demonstrantům vodní děla. Šlo o zatím nejmasovější akci proti východoněmeckému režimu.


08.10.1989

V Budapešti zanikla dosavadní Maďarská socialistická dělnická strana a vznikla Maďarská socialistická strana. Z 1247 delegátů jejího sjezdu bylo 150 účastníků proti.


08.10.1989

Miro Kusý obdržel velké množství pozdravů od svých přátel bezprostředně poté, kdy byl propuštěn z vazby.


08.10.1989

Na brífinku se zahraničně politickými redaktory čs. hromadných sdělovacích prostředků a předních komentátorů (byli mezi nimi mj. Rudolf Kostka, Karel Douděra) se hovořilo o situaci uprchlíků z NDR. Je nutné dosáhnout kvalifikovanější analýzy politických snah SRN.


09.10.1989

Charta 77 odeslala předsednictvu Federálního shromáždění vyjádření k nedostatkům nového návrhu trestního řádu, který neodpovídá mezinárodním paktům.


09.10.1989

Od konce srpna odešlo již 45 000 občanů NDR do SRN.


09.10.1989

V Drážďanech byla založena sociálně demokratická strana.


09.10.1989

V Lipsku bylo rozehnáno shromáždění 70 000 demonstrantů.


10.10.1989

Objevilo se 10. (říjnové) číslo Lidových novin. Přineslo informaci o tom, že již 11. září otevřelo Maďarsko svoje hranice s Rakouskem pro občany NDR, aby mohli vycestovat do Rakouska a dál do SRN. Naproti tomu NDR uzavřela svoje hranice s ČSSR. Tisíce lidí blokovalo v Německu železniční koleje na tratích a chtělo si vynutit odjezd vlakem do Prahy. V noci je pouze šest stupňů nad nulou, mnoho lidí spí na chodnících pražské Malé Strany, protože se nevešli do budovy velvyslanectví SRN.


10.10.1989

Z pražské Malé Strany - z náměstí a přilehlých ulic bylo policejně odstraněno zatím 1525 parkujících a opuštěných osobních vozidel.


10.10.1989

Při Čs. demokratické iniciativě vznikla nově studentská sekce, která upozorňuje na pokles úrovně vzdělanosti v zemi. Poslušná služebnost dnešního školství neodpovídá potřebám národního hospodářství. Je nutné podpořit ty pedagogy, kteří vedou výuku a výchovu k samostatnému myšlení, k alternativnímu sdružování a spolkům mládeže.


10.10.1989

Petici Několik vět již podepsalo 31 533 osob.


10.10.1989

Jiří Pelikán se zabýval ve svém komentáři změnami ve východní Evropě. Období vakua by měly vyplnit sociálně demokratické strany a pro takový vývoj by měly pomoci všechny západoevropské sociálně demokratické strany.


11.10.1989

Byla středa 11. října, kdy jsme se u rozhlasových přijímačů ze zahraničí dozvěděli, že Václavu Havlovi nebylo umožněno osobně převzít cenu knihkupců SRN. Helmut Kohl, spolkový kancléř a předseda strany CDU, vyjádřil lítost, že nominovaný autor neuvidí své hry nastudované na západoněmeckých jevištích, avšak věří, že se toho jednou dočká ...


11.10.1989

V československém vysílání zahraničních rozhlasových stanic jsou citovány pasáže z Havlovy eseje Moc bezmocných.


11.10.1989

Členové Sdružení TGM v Červeném Kostelci se pozastavují nad tím, že na nové stokorunové čs. bankovce je vyobrazen Klement Gottwald, osobnost, jež se bezvýhradně ztotožnila s "teoriemi" J. V. Stalina.


11.10.1989

Aktivista 37letý Stanislav Devátý přešel do ilegality, když se měl dostavit k soudnímu odvolacímu líčení. Zvolil si postoj občanské neposlušnosti a v ilegalitě bude pokračovat v úsilí za lepší a demokratičtější Československo.


11.10.1989

Nakladatel J. V. Pojar vydal již 70 samizdatových knih, založil družstvo Atlantis v Brně a požádal o jeho oficiální registraci. Předsedou družstva je Jaroslav Šabata a šéfredaktorem Milan Uhde.


11.10.1989

Ze všech státních budov včetně Parlamentu v Maďarsku zmizí rudé hvězdy a budou nahrazeny výsostnými znaky Maďarské republiky.


11.10.1989

Na českých scénách se začínají hrát divadelní hry spisovatelů a dramatiků I. Klímy a J. Topola, kteří byli dlouhá léta umlčeni. Představují tak ve společnosti sud prachu, neboť jejich tématy je zejména krize lidské identity. Časy se mění, ale čs. vedení sotva.


12.10.1989

Čs. mírový výbor, ale i představitel KSČ Miloš Jakeš se vyslovili pro zkrácení povinné vojenské služby. Avšak za tentýž požadavek jsou ještě dnes ve vězení aktivisté Nezávislého mírového sdružení, kteří v tom smyslu vydali svoje prohlášení.


12.10.1989

Křesťanská unie lidských práv se vyjádřila k farizejské sexuální výchově na školách. Správná výchova se má dít individuálně v rodinách, jde o intimní záležitosti.


12.10.1989

Československo prodává drahocenné suroviny - kaolin, houslařské dřevo, surové čerstvě poražené kmeny, ale také dlažební kostky a dokonce starožitnosti. Jde o největší hazard a o zisky na úkor naší podstaty. Připomíná to gazdy, kteří probendili grunt a nic svým potomkům nezanechali. Ničí se morálka těch, kteří toto vše musí vykonávat, ale také nás, kteří o takovém počínání gazdů víme.


12.10.1989

Otřesná prognóza předsednictva Čs. akademie věd o stavu životního prostředí u nás nadále zůstává pro veřejnost utajena. Vůbec se nehovoří o pravých příčinách devastace naší přírody a o celkovém zoufalém stavu.


12.10.1989

Na listopad připravují čs. herci praktický bojkot Čs. rozhlasu na protest proti příkazům nedávno jmenovaného ústředního ředitele Karla Kvapila (byl jím jmenován 1. 7. 1989). (vedení ČRO)


12.10.1989

V Kolíně nad Rýnem uvedli jednoaktovku Václava Havla "Protest", kterou mělo zdejší divadlo na programu již v roce 1979, kdy byl její autor v Československu odsouzen do vězení.


12.10.1989

Státní bezpečnost provedla zásah proti Lidovým novinám. Redaktor Rudolf Zeman byl zadržen v bytě Jiřího Rumla a u obou byla vykonána domovní prohlídka. Oba byli vyšetřováni pro podezření ze spáchání trestného činu pobuřování.


12.10.1989

Byli zadrženi Věněk Šilhán a Emanuel Mandler.


12.10.1989

Elektrotechnický inženýr Marián Jurčišin byl v Košicích propuštěn ze zaměstnání bez udání důvodu. Stalo se tak na základě zjištění StB, že je aktivní v náboženské katolické církvi.


12.10.1989

Vězněného Stanislava Pitaše nepustil major Jiří Mašek na pohřeb jeho matky. Jde o politického vězně, kterého hájí Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).


12.10.1989

Herec a básník Petr Burian byl propuštěn z Krajského divadla v Kolíně. Při nezávislé manifestaci přečetl svůj projev na Staroměstském náměstí.


12.10.1989

Historik Vilém Prečan vydal sborník příspěvků z let 1983 - 89 pod názvem "Do různých stran". Je v něm mj. dosud nikdy nezveřejněný dopis Václava Havla Alexandru Dubčekovi ze srpna 1989.


12.10.1989

Maďarská televize vysílala rozhovor s kardinálem Františkem Tomáškem, který uvedl, že v ČSSR je 60 až 70 % věřícího obyvatelstva, dále se vyslovil za svobodu pro církev, která by měla být úplně nezávislá na státu.


12.10.1989

"Jsem politolog, kritizoval jsem a budu i nadále kritizovat politiku tak, jak je tomu v každé demokratické společnosti", prohlásil Miro Kusý a dodal: "Nechápu, proč nepropustili z vězení také J. Čarnogurského. Plně se s ním solidarizuji."


12.10.1989

Filmový režisér Jiří Svoboda zveřejnil dopis, v němž sděluje, že jsou pronásledováni lidé, kteří podepsali petici Několik vět.


12.10.1989

Z podnětu Václava Havla vznikl spolek přátel vydavatelského družstva Atlantis v Brně, které chystá na 19. října zahajovací schůzi. Družstvo žádá o pomoc při nákupu strojního vybavení, placení licenčních poplatků a při účasti na mezinárodním knižním trhu. Obrací se na různé nadace, soukromé příznivce a mecenáše.


12.10.1989

Nejvyšší přípustná 24hodinová koncentrace oxidu siřičitého (SO2) v mikrogramech na metr krychlový je 150 mikrogramů. V Praze, severočeské pánvi a na Ostravsku jde o soustavně sníženou kvalitu ovzduší, hodnoty dosahují až 240 mikrogramů.


13.10.1989

Ministerstvo zahraničních věcí USA pozvalo čs. velvyslance, aby mu vyslovilo nespokojenost nad pronásledováním politických nezávislých aktivistů v ČSSR a nad porušováním lidských práv.


13.10.1989

Tvrdé a předpotopní formulace projevu Miloše Jakeše na zasedání ÚV KSČ jsou v psaném projevu v rozporu se stupněm humoristického a primitivního (přitom zábavného) vystoupení, improvizovaného na stranickém aktivu v Červeném Hrádku. Ten byl tajně natočen, vysílán zahraničními stanicemi a nyní jeho magnetofonové záznamy kolují po zemi a jsou předmětem ustavičných výbuchů smíchu nad ubohostí tohoto představitele strany. Tu označil jako "kůl plotě", přestože má být vedoucí silou ve státě.
(záznam částí projevu na youtube.com)


13.10.1989

Slovenští spisovatelé nedostali dosud odpověď na svůj dopis zaslaný Gustávu Husákovi. Proto mu píší znovu a dožadují se, aby bylo zastaveno pronásledování slovenských aktivistů.


14.10.1989

Také Čs. rozhlas vysílal zprávu o zadržení novinářů Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana, u nichž byla vykonána domovní prohlídka, trestní stíhání bude následovat. Redakční rada Lidových novin ve svém stanovisku k tomuto zásahu StB uvádí, že časopis nevychází anonymně, neustále usiluje o svou registraci. Přináší naopak pravdivý obraz o situaci v zemi jako jiné tiskoviny, jež čs. úřady nehodlají registrovat. Dále žádá okamžité propuštění obou zadržených, stažení novely tiskového zákona a vyzývá k podpoře svého stanoviska všechny novináře světa.


14.10.1989

Charta 77 má vážné připomínky k novelizaci trestního i tiskového zákona. Omezuje se zejména právo obhajoby, posilují se práva policie a schvalují se pokuty za vydávání nepovolených tiskovin.


14.10.1989

95 občanů Českých Budějovic upozorňuje na případ Jiřího Jelínka, otce dvou dětí, který je vyšetřován za rozšiřování letáků a hrozí mu trest odnětí svobody od jednoho do pěti roků.


14.10.1989

V zemi se šíří protesty proti nové stokoruně s portrétem Klementa Gottwalda, který má potřísněny ruce krví z procesů v 50. letech.


14.10.1989

Petice Několik vět má již 33 460 signatářů.


14.10.1989

Občané pořádají sbírku ve prospěch rodin pronásledovaných 21 strojvedoucích pražského metra.


15.10.1989

Zahraniční rozhlasové stanice oznamují, že Václavu Havlovi udělili Cenu míru - cenu západoněmeckých knihkupců hned při zahájení 41. mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Helmut Kohl ve svém projevu hovořil o potřebě poskytovat pomocnou ruku zemím, které musí bojovat za svou svobodu. Skutečnost, že cenu nemohl převzít Václav Havel osobně, kritizoval také Alexander Dubček a Jiří Hanzelka. Ten uvedl, že cena má velký význam nejen pro Václava Havla, ale pro oba naše národy, které nikdy nevzdají boj proti hlouposti a zbabělosti. Cena představuje zároveň peněžitou odměnu 25 000 marek, které V. Havel věnuje na vybudování nezávislého nakladatelství.


16.10.1989

V pondělí 16. října varuje čs. vláda obyvatelstvo před demonstracemi k 28. říjnu, k němuž již Charta 77 vydala své prohlášení. Uvádí v něm, že v úsilí za demokratičtější poměry v zemi je nutné navázat na ideály T. G. Masaryka. Přitom vyzývá oba naše národy k těsnější spolupráci. Jednání o místo, kde by se mohla konat vzpomínková slavnost, nebyla dosud úspěšná.


16.10.1989

Čs. strana lidová je v krizi. Členové jejího ústředního výboru se sešli ke společnému jednání a 73 delegátů ve své podpisové akci posoudilo situaci v zemi a ve straně, jejíž aparát je mocenský a potlačovatelský. Odmítlo tezi, že náboženství je soukromou záležitostí jednotlivců a žádá svolání sjezdu Čs. strany lidové už v červnu 1990.


16.10.1989

V pražské restauraci U Černého pivovaru se sešli zástupci čtyř nezávislých organizací. Byli zadrženi příslušníky SNB a podrobeni výslechům. Po třech hodinách byli propuštěni.


16.10.1989

Manifest "Demokracie pro všechny" byl vyhlášen právě před rokem. Výročí bylo vzpomenuto tichým korzem 150 účastníků na pěší zóně v Praze, kde došlo k velkému rojení příslušníků SNB.


16.10.1989

Slovenská spisovatelka Hana Ponická je trestně stíhána na svobodě. Bylo jí zabráněno v cestě na přednášku do Brna.


16.10.1989

Východoněmečtí diplomaté začali vydávat vystěhovalecká povolení uprchlíkům z NDR, kteří chtějí odjet do sousední SRN. Během nedělního víkendu odešlo tak přes 4000 Němců.


16.10.1989

Celkem 13 krajských tajemníků (z celkového počtu 15) východoněmecké strany SED žádá generálního tajemníka této strany Ericha Honeckera, aby odstoupil.


16.10.1989

Americký časopis Today přinesl rozhovor s Václavem Havlem. Uvedl v něm, že jsou u nás podepisovány petice tisíci občany, požadující změny. Situace v ČSSR se musí dříve či později změnit, mění-li se situace v jiných komunisty ovládaných zemích. Naše vláda nechce vést žádný dialog. Přípravy oslav 28. října jsou neúspěšné, ale lidé budou chtít něco podniknout. Nemůžeme spoléhat na pomoc zvenčí.


16.10.1989

V Polsku došlo letos již k 12. devalvaci měny: 2100 zlotých stojí jeden dolar, před týdnem to bylo 1800 zlotých.


16.10.1989

Branný výbor NATO a OSN konstatují, že snižování stavu armády uvnitř SSSR neprobíhá tak, jak dosud sliboval Michail Gorbačov, který stojí v čele země od roku 1985.


17.10.1989

V úterý 17. října došlo k demonstraci 100 000 občanů v Lipsku, kteří požadují svobodu a reformy po vzoru ostatních komunistických zemí a v Sovětském svazu.


17.10.1989

Od srpna odešlo již 50 000 Němců z NDR do SRN.


17.10.1989

Arcibiskup Švédska spolu se švédským velvyslancem v ČSSR navštívili Václava Havla.


17.10.1989

Petr Koháček, vedoucí knihkupectví Karla Čapka v Praze, udělil Václavu Havlovi cenu - zlatý kalamář s pozlaceným perem. Uvedl přitom, že němečtí kolegové knihkupci rozhodli správně: nebude dlouho trvat a Václav Havel bude oceňován i doma veřejně.


17.10.1989

V Lipníku nad Bečvou a Troubkách u Přerova na Moravě se konaly pietní akty za americké vojáky, jichž se zúčastnila americká velvyslankyně USA v Praze a tisíce občanů. Aktivista Tomáš Hradílek byl včas zadržen, aby se těchto aktů nemohl zúčastnit.


17.10.1989

Došlo k setkání československých, polských a sovětských kulturních pracovníků, kteří vydali výzvu k veřejnosti svých zemí, ale i k veřejnosti světové, a to na protest proti pronásledování redaktorů Lidových novin.


17.10.1989

Nakladatelské družstvo Atlantis v Brně nebude mít už problémy s papírem či s tiskem. Všechno potřebné poskytne sdružení přátel, založené v SRN . Hovořili o tom na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem Jaroslav Kořán a Petr Kabeš.


17.10.1989

Čs. sdělovací prostředky vůbec neoznámily informaci o Ceně míru, udělené Václavu Havlovi. Zmínku o tom uvedl pouze Čs. rozhlas, ale hned nato se pustil do SRN a Helmuta Kohla nevybíravým způsobem.


17.10.1989

Sovětský deník Izvěstije píše o roku 1968 a zejména o událostech v srpnu, které zabrzdily vývoj v socialistických zemích. Nastal čas, kdy je nutné se zabývat okupací ČSSR.


18.10.1989

Bratislavská StB zatýkala další aktivisty, kteří žádají propuštění svého kolegy Jána Čarnogurského, zadržovaného neprávem už několik týdnů.


18.10.1989

Čs. státní a stranické orgány varují před akcemi, které se chystají ke státnímu svátku 28. říjnu. Jak ho asi oslaví oni? Přitom ÚV KSČ mluví o demokratizaci a dialogu, jak píše Rudé právo i bratislavská Pravda.


18.10.1989

Hlavní líčení se zdravotní sestrou 22letou Lucií Váchovou bylo odročeno. Hrozí ji trest odnětí svobody v rozpětí od jednoho do pěti let za to, že vyráběla letáky, zvoucí na srpnové demonstrace.


18.10.1989

Slovenská spisovatelka Hana Ponická podala stížnost na jednání svého vyšetřovatele, že paušálně zavrhl všechny její návrhy, čímž porušuje její právo na způsob vyšetřování. Její stížnost byla cynicky suverénně zamítnuta.


18.10.1989

Mezinárodní tiskový institut protestuje proti zatčení novinářů Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana.


18.10.1989

V rozhovoru s velvyslankyní USA v Praze Shirley Templeyovou (*1928) tato někdejší dětská herečka uvedla: "Československo je stát s velice tvrdým konzervativním vedením. Přeji si proto hovořit se všemi skupinami. Již jsem mluvila s Václavem Havlem, lituji, že nedostal Nobelovu cenu, na kterou byl navržen. Lidé mne znají z mého dětství. Vzpomínám na srpnové události, kdy mně bylo nabídnuto, abych zmizela z Prahy plné okupantských sovětských tanků. Prý mne odvezou ve valníku naloženém senem. Hned jsem si vzpomněla na jeden film, v němž nacisté probodávali svými bajonety takový valník, když hledali uprchlíky…"


18.10.1989

Ve Frankfurtu nad Mohanem skončil dosud největší světový knižní veletrh. Dominovala na něm na mnoha místech fotografie Václava Havla, byly vystavovány jeho spisy. Čs. návštěvníkům rozdávala různá nakladatelství exilovou literaturu a Tigridovo Svědectví.

Spisovatel Jan Pilař (1917-96), ředitel nakladatelství Čs. spisovatel si odnášel z každého stánku všechno, co bylo k dispozici.


19.10.1989

Všechny rozhlasové stanice oznamují, že Erich Honecker na zasedání ÚV SED se vzdal úřadu ze zdravotních důvodů. Jeho nástupcem byl zvolen Egon Krenz (*1937), ze svých funkcí byli také uvolněni Joachim Hermann a Günter Mitag. Svědčí to o dramatickém napětí v NDR.


19.10.1989

V nové ústavě Maďarské republiky (už ne "lidové" republiky) není původní pasáž o vedoucí úloze strany. Parlament přijal dalších 100 podstatných změn, které zakotvuje do nové ústavy země.


19.10.1989

Od založení Demokratické iniciativy uplynul rok od jejího prohlášení "Demokracie pro všechny", které je již značně rozšířeno mezi lidmi.


19.10.1989

V jihočeských Volarech vyzvali aktivisté k oslavě výročí osvobození armádou USA. Okamžitě zde došlo ke zvýšené aktivitě SNB.


19.10.1989

V Brně byl odsouzen Antonín Kubeš za rozšiřování petice Několik vět ve svém mateřském závodě Adast Adamov. Byl odsouzen ke dvěma měsícům vězení s podmíněným odkladem.


19.10.1989

V Praze byli zadrženi, vyslýcháni a poté propuštěni členové Helsinského mírového výboru Zdeněk Jičínský, Ladislav Lis, Jiří Štern a Jiří Hájek.


19.10.1989

Už před rokem byl vzat do vazby brněnský aktivista Petr Cibulka. Rozsah jeho vyšetřování nemá obdoby.


19.10.1989

V Moskvě měl konferenci se šéfredaktory Michail Gorbačov. Nelíbí se mu, že podle výzkumu veřejného mínění jsou na prvních místech obliby u veřejnosti Boris Jelcin a Andrej Sacharov. Můžete kritizovat kohokoliv jiného, jen ne Gorbačova! Redakce sovětského časopisu Argumenty a fakta hrozí stávkou. Gorbačov proklamuje "glasnosť", ale sám je nedotknutelný. Proč bylo znemožněno A. Sacharovovi televizní přímé vysílání?


19.10.1989

Předseda polské vlády Tadeusz Mazowiecki uskutečnil první zahraniční návštěvu u papeže ve Vatikánu. Podle jeho vyjádření je papež Jan Pavel II. největší světovou morální autoritou.


19.10.1989

Založení nakladatelského družstva Atlantis v Brně, kterému věnoval Václav Havel 25 000 marek, se zúčastnili mj. T. Kosta, bývalý ředitel čs. nakladatelství Svoboda, od roku 1969 žije v Německu. Karel Schwarzenberg, Jiří Gruša a Vilém Prečan.


19.10.1989

Pavel Tigrid v Paříži připravuje 88. číslo časopisu Svědectví, které bude zaměřeno hojně na samizdatovou literaturu v Čechách. Ve svém projevu řekl mj.: "Hlavně doufám, že Svědectví bude co nevidět vycházet už ne v Paříží, ale v Praze…"


19.10.1989

Tisková agentura Associated Press USA přináší článek o tom, jak v Československu jdou na odbyt audiokazety a videokazety s tajně natočeným projevem Miloše Jakeše.

Občané v té souvislosti vzpomínají na dávné představitele - vynikající státníky T. G. Masaryka a Edvarda Beneše.


20.10.1989

Represívní akce čs. vlády proti nezávislým aktivistům se stupňují před nadcházejícím státním svátkem 28. října. Bylo zadrženo pět členů Hnutí za občanskou svobodu a 15 členů Mezinárodního výboru pro lidská práva, kteří se sešli v Praze. Ještě dříve, než začalo jejich jednání, byl objekt vinárny U Piaristů obklíčen. Zadržení byli propuštěni až v nočních hodinách. Ostrý protest proti tomuto způsobu sepsali Václav Havel, Karel Schwarzenberg a Václav Malý.


20.10.1989

Aktivista Miroslav Mareček je v Brně v ohrožení života, neboť již od 18. srpna drží hladovku. Je stíhán za to, že měl jednomu občanovi předat petici Několik vět. 27. září byl hospitalizován v Kyjově. Přátelé v čele s Jaroslavem Šabatou sepsali požadavek k zastavení jeho trestního stíhání a předali brněnské prokuratuře.


20.10.1989

Advokát doktor Tibor Böhm, obhájce Jána Čarnogurského a mnoha dalších slovenských aktivistů, byl povolán ke kárnému projednávání na Městském sdružení advokátů v Bratislavě. Dochází tak k paradoxu: namísto obžalovaného bude napřed vyšetřován a souzen jeho obhájce.


20.10.1989

O propuštění zadržených redaktorů Lidových novin žádají již desítky čs. spisovatelů. Jiří Kantůrek k tomu říká: Nejde jen o Lidové noviny, ty budou vycházet dál, ale ozvat by se měli jejich čtenáři a kolegové novináři. Cožpak si my Češi dáme líbit opravdu všechno? Svoboda slova je nedělitelná a týká se nejen novinářů, ale všech lidí a občanů naší země.


20.10.1989

Zahraniční rozhlasové stanice oznamují, že se v Polsku budou konat 4. a 5. listopadu koncerty Karla Kryla a dalších čs. písničkářů, mj. také Vlasty Třešňáka a Sváti Karáska.


20.10.1989

Básník Petr Kabeš, který je spoluzakladatelem družstevního nakladatelství Atlantis v Brně a píše do revue Mosty (ta vychází v SRN), v rozhovoru říká, že se začíná stírat hranice mezi všemi třemi proudy čs. literatury: oficiální, samizdatovou a exilovou. V novém nakladatelství budou otevřeny dveře pro všechny jejich autory.


21.10.1989

Zdravotní sestra 22letá Lucie Váchová byla odsouzena k pokutě 4000 korun nebo ke dvěma měsícům vězení.


21.10.1989

V Plzni bylo zadrženo osm aktivistů a několika z nich bylo vydáno lékařské potvrzení, takže musí zůstat doma a nevzdalovat se. Měli odjet do Prahy na jednání k 28. říjnu. Vida - jaké způsoby represí si ještě nevymyslí vyšetřovatelé StB.


21.10.1989

Zadrženi byli dále aktivisté v čele s Janem Urbanem, současně byli varováni, aby přestali s činností nezávislých organizací.


21.10.1989

Bývalému ministru zahraničních věcí Jiřímu Hájkovi byla znemožněna účast na sjezdu Rakouské socialistické strany.


21.10.1989

Maďarský parlament přijal zákon, jímž byly rozpuštěny Lidové milice.


22.10.1989

Slovenský herec Milan Kňažko napsal slovenské vládě dopis, v jehož úvodu předpokládá, že za jeho obsah nebude pronásledován. Píše v něm: "Zločinecké organizace StB a VB vyvolávají ve veřejnosti svou zvýšenou činností proti nezávislým organizacím a jejich aktivistům stavy strachu, ale ten již patří minulosti. Svůj hlas za svobodu myšlení a psaní, za demokracii a právo pozvedají dnes již tisíce našich lidí. Nechci nadále užívat titulu Zasloužilý umělec, který mi udělila totalitní moc, vracím jeho vyznamenání. Je to úplatek za něco, co se neslučuje s mým svědomím ..."


22.10.1989

Mezinárodní PEN klub sdružuje v Československu již 132 členů. Rozhodli se podporovat družstevní nakladatelství Atlantis a vydávat v něm svůj členský bulletin.


22.10.1989

Divadlo Semafor mělo jubilejní oslavu 30 let svého založení v pražské Lucerně. Za bouřlivých ovací vyprodaného sálu zpívali všichni členové divadla, jimž přicházely gratulovat desítky příznivců z celé republiky. Koncert zůstal ve stínu Čs. televize, která na něj odmítla vyslat svého kameramana.


22.10.1989

V sovětské Alma Atě protestovaly tisíce občanů za ukončení jaderných zbraní v jejich blízkém okolí.


22.10.1989

Spolkový kancléř Helmut Kohl vyzval vedení NDR, aby přijalo demokratické změny, jinak SRN nebude podporovat Egona Krenze, navrženého na předsedu Státní rady NDR (byl jmenován 24. října).


22.10.1989

Sjednocená levice - je název nové politické strany v NDR, odkud odešlo letos již 120 000 nespokojených občanů.


22.10.1989

Čs. vedení se dostává do větší izolace a defenzívy. Na říjnovém plénu ÚV KSČ prohlásil Miloš Jakeš, že domácí opozici podporuje nejen kapitalistický západ, ale nyní se přidávají hlasy i ze Sovětského svazu. Svědčí o tom například komentář sovětského listu Izvěstija.


23.10.1989

V sovětské armádě vznikl odborový svaz "Štít", který má hájit zájmy vojáků a usilovat, aby armáda nebyla nikdy použita proti lidu, jako tomu bylo mnohokrát v minulosti.


23.10.1989

Jurij Nevada v deníku Moskevské novosti napsal článek o roce 1968 v ČSSR a že teprve nyní se dostávají na veřejnost některé zákulisní intriky bývalého sovětského vedení strany a státu. Mnoho lidí s vlastním názorem bylo v ideologických pogromech persekvováno. Těm, kteří papouškovali léta Brežněva, se nemůže už nikdy podařit obnovit stalinismus jako zvrácený totalitní systém.


23.10.1989

Maďarsko vzpomíná výroční den lidového povstání v říjnu 1956. Kdysi nezávislý demokratický stát se změnil ve stalinský a diktátorský stát, kde i nadále zůstává v zemi 50 000 okupačních vojsk SSSR.


23.10.1989

"Nastupující generace už nechce žádný komunismus. Reformovat komunismus je stejné, jako bičovat mrtvého koně, kterého už nikdo nechce. Nové generace touží po demokracii a otevřené společnosti", uvedl ve svém rozhovoru Pavel Tigrid.


23.10.1989

Právě před 10 lety v říjnu 1979 skončil proces se členy výboru VONS (Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných), v němž bylo obžalováno 15 členů, u nichž bylo tehdy provedeno více než stovka výslechů a domovních prohlídek. Výbor vydal již na tisíc sdělení o pronásledování čs. občanů. (Otta Bednářová: Odmítám vypovídat)

Charta 77 vydala prohlášení, jímž žádá generální prokuraturu, aby byli zproštěni viny všichni protiprávně odsouzení členové VONS.


24.10.1989

Dosavadní petice, sepisované čs. aktivisty a odesílané na příslušná a kompetentní místa, zůstávají bez odezvy. Jde zejména o zřízení ústavního soudu a o dodržování lidských práv zemi.


24.10.1989

Šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann přerušil veškerou spolupráci s Čs. televizí na protest proti diskriminaci těch umělců, kteří podepsali petici Několik vět a další dokumenty.


24.10.1989

Slovenský písničkář Edo Klen má být souzen v Prešově za to, že šířil petici Několik vět a fejeton Ludvíka Vaculíka Komunismus je bití. Bylo mu nabídnuto prostřednictvím televize projevit účinnou lítost a jeho trestné stíhání bude zastaveno.


24.10.1989

Dvacet tisíc horníků, železničářů a dělníků v sovětském Kuzbasu zastavilo na dvě hodiny práci na protest proti neplnění slibů, které sovětská vláda dala v letních měsících.


24.10.1989

Vláda USA vydala stanovisko k situaci v Československu, kde jsou stíhání a zatýkáni nezávislí aktivisté, zastánci lidských práv. Tím jsou porušovány Helsinské dohody. Jde o zastrašování před 28. říjnem. Češi a Slováci nikdy neztrácejí přitom naději, že opět získají svobodu.


25.10.1989

Svobodná Evropa oznamuje adresy členů redakční rady Lidových novin (Jiřího Dienstbiera, Ladislava Hejdánka, Jana Šabaty a Františka Šamalíka), kam lze zasílat poštu v době zadržení obou redaktorů, kteří nejsou ve svých domovech.


25.10.1989

Prezident Mezinárodní novinářské organizace se sídlem v Paříži protestuje jménem 14 000 novinářů, vedených v této organizaci, proti pronásledování redaktorů Lidových novin. Dále byl zaslán protestní dopis předsedovi vlády ČSSR Ladislavu Adamcovi, v němž se odsuzuje porušování svobody projevů, svobodné informovanosti a výměny názorů.


25.10.1989

K protestům se již připojují redaktoři z redakcí deníků Mladé fronty, Lidové demokracie, Svobodného slova, Zemědělských novin, Mladého světa, dále z redakcí časopisů Vlasta, Gramorevue a Melodie - celkem 110 českých novinářů. Mnozí své protesty odnášejí přímo na předsednictvo vlády ČSSR ve Strakově akademii v Praze.


25.10.1989

Navzdory všem represím vyjde k 28. říjnu 10. (říjnové) číslo Lidových novin. V rozhovoru říká Václav Havel, že jednání o místě již pokojné manifestace k 28. říjnu nebylo kladné. Na státní svátek 28. října mezi 15. - 16. hodinou se budou proto v Praze a ve všech městech republiky konat tiché oslavy. "Já půjdu také", říká dále "nebudu-li mít ostrahu před mým bytem anebo nebudu-li preventivně zadržen. Tak tomu totiž až dosud bylo".


25.10.1989

28. října bude v Praze na Václavském náměstí vojenská přísaha, která se dříve konala na Letenské pláni nebo na Staroměstském náměstí v Praze. Přístup na Václavské náměstí bude přitom jen na číslované vstupenky. Pro rodinné příslušníky vojáků.


25.10.1989

Premiér čs. vlády Ladislav Adamec je na státní návštěvě Rakouska, kde musí vyslechnout ostré výpady proti represívní politice ve své zemi, což nepodporuje vytváření dobrých sousedských vztahů. Komentátor zprávy uvádí, že Adamcovi nezbývá z jeho perspektivy nic. Nebo jste už viděli, že by nějaká komunistická vláda se vzdala dobrovolně své moci? Adamec při jednání prohlásil, že vláda respektuje rozdíly názorů, ale nebude jednat s těmi, kteří zpochybňují socialismus a vedoucí úlohu komunistické strany. Na tiskové konferenci ve Vídni měl čs. premiér uvést, že může dojít k přehodnocení událostí kolem 21. srpna 1968. Ale je třeba mít na paměti, že každá strana má svoje zásady, svoji taktiku.


25.10.1989

Generální tajemník KSČ Miloš Jakeš nemá sice charizma, ale nechybí mu mazanost. V duchu jeho projevu nechávají v klidu policajti Václava Havla, zato zadržují "malé ryby", tj. méně známé osobnosti a ostatní občany.


25.10.1989

Už rok je ve vězení brněnský aktivista Petr Cibulka, který 27. října oslaví své 39. narozeniny.


25.10.1989

Národní výbor města Brna zamítl požadavek členů Společnosti TGM, aby byl znovu zaveden původní název Masarykova třída a zahájena příprava k postavení TGM v Brně.


25.10.1989

Pavel Tigrid, který řídí v Paříži čtvrtletník Svědectví (pro politiku a kulturu), hovoří o konci komunismu ve všech jeho podobách. Na obou stranách potrhané železné opony se vedou o tom diskuse, ale v ČSSR stále převládá Švejkův názor "To chce klid!" Čas se nachýlil i v Československu, přestože komunistická klika nadále lže a tluče kolem sebe.


26.10.1989

Ve světových médiích je příznivě oceňován projev Eduarda Ševarnadzeho v Nejvyšším sovětu v Moskvě, kdy přiznává hrubé porušování mezinárodního práva v případě sovětské vojenské přítomnosti v Afghánistánu. Zároveň ve svém vystoupení odsoudil postavení raketové a radarové základny včetně odpalovací rampy v Krasnojarsku. Proti jeho projevu vyšel v Rudém právu ostrý kritický článek 24. října.


26.10.1989

Poláci a Maďaři připravují návrhy na změny statutu Varšavské smlouvy.


26.10.1989

Dle komentáře BBC, podle něhož vládne Československu muzeální vláda z Brežněvových časů. Situace i zde se musí nutně změnit; jak dlouho vydrží občané poslouchat Jakešovy bláboly, za jejichž intelektuální úroveň se hanbí a raději vyprávějí o nich vtipy, nebo z vídeňské návštěvy všechny ty Adamcovy vytáčky? Izolace čs. vedení od bouřlivého dění kolem ve světě je kolosální. Ale jak ukazuje vývoj v sousední NDR, nebudou ani naši občané v Československu ochotni všechno snášet, nedají si na dlouho zavírat svoje pusy.


26.10.1989

Egone Krenzi, máš konkurenci! Znělo jedno z hesel ve východním Berlíně a také v Lipsku, kde se sešlo na 300 000 demonstrantů.


26.10.1989

Edo Klen byl v Prešově odsouzen ke třem měsícům s podmínkou 15 měsíců. Fejeton Ludvíka Vaculíka "Komunismus je bití" byl u něho nalezen při domovní prohlídce, avšak při procesu čten nebyl.


26.10.1989

Mírový klub Johna Lennona vyzval občany k účasti na tichých manifestacích k 28. říjnu. Na vysoké zdi proti francouzské ambasádě v Praze na Velkopřevorském náměstí v blízkosti Čertovky a dřevěného obrovitého mlýnského kola (mapa Google), kde většinou mladí lidé vyjadřují velkými nápisy svůj obdiv k slavnému zpěvákovi, a pravděpodobně policie se to vždy snaží tajně asi v noci zamazávat, přestříkávat, se nyní objevila štětkou napsaná otázka: "Kdy konečně pochopíte, že vaše barva nesmaže naše názory?"


26.10.1989

Občané z Horních Libchav v Orlických horách vyjadřují své rozhořčení nad situací v zemi, kde se zabraňuje psát pravda, všichni občané jsou omezováni ve své svobodě a pravdě, které by neměly být jen prázdnými slovy na papíře.


26.10.1989

Aktivisté Za občanskou svobodu v Chomutově žádají přejmenovat náměstí Klementa Gottwalda a vrátit mu jeho původní název Náměstí T. G. Masaryka.


26.10.1989

Ve vysílání zahraničních rozhlasových stanic jsou čteny první desítky jmen čs. novinářů, kteří žádají zastavit pronásledování redaktorů Lidových novin a legalizovat vydávání tohoto měsíčníku.


27.10.1989

Ve vysílání zahraničních rozhlasových stanic se hovořilo o středeční demonstraci asi 200 občanů proti nové stokoruně, na níž je vyobrazen v příšerné zelené barvě Klement Gottwald - vrah mnoha obětí z padesátých let. Demonstrace byla policií rozehnána a několik osob bylo zadrženo.


27.10.1989

Čs. úřady zatkly mnoho aktivistů před 28. říjnem a umístilo je do nové CPZ (cely předběžného zadržení), která je za pražským hotelem Fórum na obvodě Praha 4. Mezi jinými byl zatčen přece jen také Václav Havel, ačkoliv je dlouhodobě nemocný, dále Eva Kantůrková, Ladislav Lis, Ivan Klíma, Jaroslav Šabata, Václav Malý, Jan Ruml, syn vězněného Jiřího Rumla) a O. Šulcová.


27.10.1989

Členové České filharmonie se rozhodli podpořit svého uměleckého šéfa Václava Neumanna a přerušit tak spolupráci s Čs. televizí a Čs. rozhlasem. Došlo k tomu na zájezdu ve Velké Británii, kde na koncertech šéfdirigent je odměňován nadšeným potleskem. Václav Neumann je autorem a průvodcem cyklu Česká filharmonie hraje a hovoří.


27.10.1989

Ministerstvo zahraničních věcí USA vyjádřilo v předvečer státního svátku Československa velké znepokojení nad nedodržováním dohod o lidských právech, nad nezákonným zadržováním mnoha aktivistů před tímto svátkem.


27.10.1989

Skupina tvůrčích pracovníků (vědců, herců a spisovatelů) na Slovensku se obrátila na Gustáva Husáka, aby nebyli pronásledováni ti, kteří slovem nebo písmem se odchylují od oficiálních projevů a vyslovují nahlas své názory, což není v rozporu ani s naší ústavou, natož s dokumenty z Helsinek a Vídně.


28.10.1989

K výročí Československé republiky byla na velvyslanectví USA v Praze uspořádána vzpomínková slavnost, vzpomenuty zásluhy TGM a všichni účastníci vyslechli a někteří se připojili svým zpěvem k oblíbeným písním tohoto prvního prezidenta Osvoboditele - Ach, synku, synku, doma-li jsi, a Teče voda, teče ...

Půjdem na to od lesa, tak jako Lech Walesa - budou skandovat Čechoslováci na Václavském náměstí dnes 28. října - říká Ivan Sviták, Čechoameričan od roku 1980. Dodává, že v příštích letech dojde k bankrotu komunismu a triumfu demokracie. Studená válka snad už skončila, bude se více rozvíjet sociálně demokratický směr.


28.10.1989

Občanské hnutí Čs. demokratická iniciativa vydala prohlášení, v němž uvádí, že každý soudný občan přizná, jak je to nevhodné, že bude na Václavském náměstí pochodovat vojsko. Oslavit 28. říjen na tomto historickém náměstí je právem každého z nás. Oslavy má povinnost zabezpečit stát důstojným způsobem. My prostí občané si tento státní svátek připomeneme v duchu tradic, v tom nám nikdo nemůže zabraňovat.


28.10.1989

Občané Chomutova, kteří navrhli vrátit náměstí jeho původní název TGM, byli postupně předvedeni na VB, byli u nich vykonány domovní prohlídky a dokonce dva z nich byli propuštěni z práce, byl jim zakázán odjezd do Prahy na oslavy 28.října.


28.10.1989

Národní výbor v Plzni zakázal veřejné shromáždění nezávislých iniciativ.


28.10.1989

Veřejné shromáždění v Brně má dnes odhlasovat rezoluci o přejmenování Třídy vítězství na Třídu TGM a oslavit 28. říjen tichým korzem vprostřed města.


28.10.1989

V Ostravě se sejdou aktivisté na bývalém náměstí TGM (až dosud nese jméno Lidových milicí) a položí květiny u pomníku padlých.


28.10.1989

Ženevská ulice v Curychu nese od dnešního dne název Ulice TGM.


28.10.1989

Evangelický teolog Jan Dus píše Gustávu Husákovi: marně čekám navrácení mých psacích strojů a písemností, které mi byly odebrány při domovní prohlídce. Vyjadřuji Vám svoji nedůvěru, neboť všechny nezávislé organizace jsou pro Vás nepřátelské. Snažím se dodržovat zákony této země a totéž očekávám od Vás. Pokládejte tento dopis za otevřený!


28.10.1989

V Praze se sešlo několik tisíc občanů a pokusilo se oslavit 28. říjen. Teprve když policie k jejich rozehnání obušky, začali skandovat: Pusťte politické vězně! Propusťte Havla! Masaryk - Dubček - Havel! A rozvinuli přitom transparenty: Pravda zvítězí! Republiku si rozvracet nedáme! Chceme demokracii!


28.10.1989

V Louňovicích proběhl od 8 hodin ráno tichý pochod na legendární horu Blaník.


28.10.1989

Deník Chicago Tribune přineslo článek "Poučení NDR pro ČSSR". Uvádí v něm, že čs. ministr zahraničních věcí na zasedání OSN nedokázal ve svém projevu uvést žádné demokratizační opatření současné čs. vlády, naopak stále dochází k zatýkání. Nejméně sedm občanů je ve vězení za sbvé názory, dva jsou drženi v psychiatrických léčebnách a další čtyři čekají na soud. Kdy se vedoucí činitelé poučí z demokratického vývoje v sousedním NDR?


28.10.1989

Václav Slavík, proreformní politik z období Pražského jara v rozhovoru pro zahraniční rozhlas uvedl,že letošní manifestace k 28. říjnu byly zakázány, naopak místo nich budou vojenské přehlídky. Dále se vyjádřil k článku Jozefa Lenárta, člena předsednictva ÚV KSČ, v němž odmítl dialog u kulatého stolu. Ale nechť si uvědomí, že ani my se nehodláme s tímto pánem bavit, jestliže nechápe, co se dnes děje v Evropě,ačkoliv se zabývá zahraniční politikou! Jsme připraveni otevřeně diskutovat před všemi lidmi. Jenomže mocná strana na takové nabídky neslyší nebo je odmítá.


29.10.1989

Zahraniční rozhlasové stanice oznamují, že včerejší pražská manifestace pokračovala ještě navečer před budovou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, odkud se shromáždění lidé odebrali k Nemocnici Na Františku. Sem byl totiž převezen zatčený Václav Havel vzhledem k vysokým teplotám, a je zde ošetřován. Marně se demonstrující dožadovali informací o jeho zdravotním stavu.


29.10.1989

Spisovatelka Lenka Procházková hovoří o názorech na současný režim ve státě a jeho vztahu k tradicím 28. října. Prvních dvacet naší republiky 1918 - 1938 byly roky světelné, nadějné. Naproti tomu následujících 50 let jsme po fašismu pocítili knutu komunismu, jsou to roky šedé, uniformní. Nastal čas situaci a společenský vývoj měnit.


29.10.1989

Americký tisk věnuje pozornost brutálnímu zásahu čs. policie proti demonstraci k 28. říjnu v Praze. Odsuzuje tento nepřiměřený zásah proti vcelku pokojnému shromáždění lidí.


30.10.1989

Francouzský ministr zahraničních věcí se vyslovil proti zásahům čs. Veřejné bezpečnosti u příležitosti státního svátku 28. října. Za nejmírnější prostředky považuje policie mlácení lidí dlouhými obušky.


30.10.1989

V Praze bylo zadrženo 355 osob.


30.10.1989

Světový tisk přináší fotografie zbitých demonstrantů, kteří v Praze marně volali po dialogu s mocí.


30.10.1989

Svůj nesouhlas se situací v Československu vyjádřily také vlády Velké Británie, Austrálie, USA a Francie.


30.10.1989

Tisíce lidí se dnes zúčastnilo bohoslužeb v mnoha městech NDR, potom vyšli lidé do ulic a požadovali důsledné reformy politiky a hospodářství.


30.10.1989

Z československých deníků jedině Mladá fronta píše poněkud jinak v rozporu s oficiálními zprávami ČTK. Nepokrytě stojí na straně demonstrantů.


30.10.1989

V Praze zemřel profesor Milan Hübl ve věku 62 let. Naposledy se ještě vyjadřoval k petici 110 novinářů proti zatčení redaktorů Lidových novin. Dubnové číslo Listů přineslo jeho úvahu Záhořovo lože a jak z něj. Jeho dílo historika bud jednou vysoce hodnoceno. V době potřeby všech duchovních hodnot bude nám chybět.


30.10.1989

Ladislav Kantor z redakční rady časopisu Melodie patří k těm, kteří podepsali petici za propuštění vězněných novinářů a vzkazuje vládě: Novináři se zavírat nemají! V podobném duchu promluvil i pronásledovaný novinář Jiří Kantůrek, který zároveň uvedl, co chtějí lidé: svobodu, svobodné volby, novou vládu. Nechtějí Jakeše, který se sám sebe nazval "kůlem v plotě"!


31.10.1989

Všechny zahraniční rozhlasové stanice přinášejí podrobnosti o průběhu manifestací k 28. říjnu v Československu. Nosiči transparentů "Demokracie pro všechny" byli policií zbiti nejen v Praze, ale i v jiných městech. Policie uzavírala postupně jednotlivé ulice, příslušníci Lidových milicí byli posilňováni alkoholem - takový je obraz svátku založení samostatného Československa v roce 1918. Proti pokojným lidem byli připraveni v počtu několika set příslušníci Veřejné bezpečnosti, Státní bezpečnosti, armády a Lidových milicí. To je neslýchané! Veškerý světový tisk odsuzuje takové počínání čs. vlády a brutalitu české policie. V Praze bylo zadrženo více než 300 občanů, v Ostravě 150 občanů, také v Brně se zatýkalo a vyslýchalo. Třídou Vítězství (lidé už jí dávno opět říkají Třída TGM) jezdil o státní svátek kropicí vůz a tiché korzo lidí bylo tak vyháněno z ulic.


31.10.1989

Také maďarský parlament, který je již valným shromážděním svobodných demokratů, odsoudil pražský režim. Z Budapešti zní volání: Přátelé, jsme s vámi v boji za nejzákladnější lidská práva a po dlouhé době za svobodné Československo. Ať žije Charta 77!


31.10.1989

Maďarská televize vysílala rozhovor v Alexandrem Dubčekem, režisérem Jřím Menzlem a Václavem Havlem. Byla vyzdvižena politická podpora Maďarska Rumunska. Bozi zbavují rozumy ty, kteří vedou lid do záhuby - pronesl jeden zahraniční komentátor.


31.10.1989

Ivan Havel chtěl s manželkou navštívit svého bratra Václava v nemocnici Na Františku, avšak byli zadrženi policií, výslech trval až do 22:30 hodin, kdy byli propuštěni po osobní prohlídce.


31.10.1989

Česká filharmonie v čele s neohroženým dirigentem Václavem Neumannem uspořádala v Ženevě koncert na počest 28. října před nadšeným publikem. Aplaudovalo tak, že to Ženeva už dlouho neviděla a neslyšela.- Sólistou koncertu byl houslový virtuos Václav Hudeček. Švýcarské vnímavé obecenstvo podpořilo tak rozhodnutí České filharmonie vypovědět veškeré služby pro Čs. rozhlas a pro Čs. televizi.související texty:

1989 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1989


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.